kamen_10

Category:

***

ЭСТОНИЯ: Жалоба о преступлении / Complaint about offense, направленная мной 05.02.2015 в Государственную прокуратуру. Пожалуйста, можете ознакомится... 5 ч.

Начало (нфо по 1- 4 части пост):

в ЖЖ- https://kamen-10.livejournal.com/2425030.html;

на КОНТе- https://cont.ws/@smersh2013/1875633.

СПЕЦИАЛЬНО  ДЛЯ  ЧИТАТЕЛЕЙ  ИЗ  ЭСТОНИИ

Нет, как вижу, пост сей никак не удастся уложить в пять (5) частей, ибо ежели давать ВСЕ грамотно и четко, нисколько уж невзирая тут на издержки времени и сил, дабы у читателя, скажем так, не оставалось «белых пятен», тех, касаемо всей моей писанины, то да, придется его, пост, растянуть ЕЩЕ.

Сейчас даю вам телегу от Канцлера юстиции (по меркам РФ- омбудсмен по правам человека, правда, в состав парламента автоматом не входящий). Так вот, этот трижды *** Тедер, кстати, также уроженец *** кровавого гитлеровского Тарту, гори он синим огнем(!), фактически посылает меня данной телегой, разумеется, на ***!
Признаюсь, уж не помню сейчас (что, впрочем- то, нетрудно выяснить точно), с чем я к нему, Тедеру, обратился впервые: то ли по факту покушения на меня и мою мать, что имело место 07.07.2013 (см. в архиве ЖЖ мой традиционный пост «Чтиво по понедельникам...»), совершенного *** кровавым нацистом- сатанистом- педерастом (весьма давний любовник Ансипа) Рено Лайдре, ныне вице- мэра Тарту, то ли касаемо его, Лайдре, МЕГА махинации/манипуляции по захвату моей земли, читай: рейдерство, что также есть чистейший криминал.

Позднее, конечно же, эту заминку объясню вам. Тедер, повторяю, послал меня на ***, естественно, в силу ряда причин, главная из коих- он также матерый/махровый фашист.

Даю по нему справочки, так, исключительно для расширения кругозора публики. Что здесь примечательно: в тот момент, когда я к нему обращался со своей белой, он, простите за натурализм, уже вовсю писал и какал в свои памперсы, имея при себе нехилый инсульт.
Кроме того, фактически утратил и дар речи. Но при этом, ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ(!!!), продолжал оставаться на «своем боевом посту», пытаясь делать вид, что у него, ха- ха- ха, ЯКОБЫ все тип- то. Хм.., не забывая и жалованье получать, а это где- то четыре с половиной (4,5) тыс. евро в месяц, да  еще к тому (ЖИВУТ  ЖЕ  ЛЮДИ) плюс кредитная государственная карточка...

То бишь, повторяю, его ответ мне, мда и ха, и не мог быть- иным. Так, по определению...

Тедер, Индрек

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA;

На прошлой неделе у канцлера права Индрека Тедера случился инсульт, 08.02.2013, 16:18,

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/na-proshloj-nedele-u-kanclera-prava-indreka-tedera-sluchilsya-insult?id=65651602.

Ладно, гляньте на мою жалко- тусклую писанинку. Авось пригодится...

***

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Alus: ÕKS § 23 lg 8, AvTS § 35 lg 1 p 12,19 Märge tehtud: 09.12.2014 Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 09.12.2089

Sergei Šlabovitš
s.t.shlabovich@mail.ru

Teie 05.12.2014 nr
Meie 10.12.2014 nr 14-1/141338/1405081


Vastus korduvale pöördumisele


Austatud härra Šlabovitš Pöördusite 05.12.2014 ja 09.12.2014 uuesti minu poole ning avaldasite sügavat rahulolematust Teile 03.12.2014 vastuskirjas nr 14-1/141338/1404979 antud selgitustega seoses. Teie viimatiste kirjade põhirõhk seisnes selles, et heitsite ette Teie 16.11.2014 avalduses esitatud palve – kontrollida Teie poolt osundatud dokumentide1 vastavust Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele – täitmata jätmist.2

Härra Šlabovitš, kordan siinkohal, et minu pädevuses on teostada järelevalvet õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle.3 Selgitan, et õigustloov akt sisaldab üldkohustuslikke abstraktseid käitumiseeskirju, mis reguleerivad piiritlemata arvu juhtumeid. Ükski Teie poolt osundatud (vt esimene allviide) neljast dokumendist sellistele tunnustele ei vasta, mistõttu ei ole mul võimalik normikontrolli menetlust läbi viia, st teha kindlaks, kas dokumendid on Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega kooskõlas.

Analüüsides Teie 16.11.2014 avaldusest nähtuvaid asjaolusid oma pädevusjärgsete ülesannete valguses, tuli mul seega otsustada, kas Teie poolt esitatud teave võiks olla lähtekohaks ombudsmani menetluse alustamisel. 4 Sellise menetluse läbiviimise põhjendatust hinnates tõdesin, et 2013.-2014 aastal aset leidnud munitsipaliseerimisprotsessiga seotud sündmused (sh kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse tegevus) ulatuvad kohati rohkem kui 10-aasta tagusesse  

---------------------------------------------------------------------------

1 Vara Vallavalitsuse poolt Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale esitatud „Uue-Lombi“ maatüki munitsipaliseerimisega seotud dokumendid; Tartu maavanema 11.11.2013 korraldus nr 1-1/689 „Maa andmine munitsipaalomandisse“; Tartu Maakohtu kinnistusosakonna 11.04.2014 vastuskiri nr 6-10/1314; 22.01.2001 maa erastamise lepingu lõpetamise kokkulepe. 

2 Lisaks heitsite mh ette Riigiprokuratuuriga suhtlemist. On võimalik, et eelmine (03.12.2014) vastuskiri jäi Teile teatud aspektides arusaamatuks, mistõttu võisite järeldada vastuskirja sõnastusest tegelikult mitteesinenud asjaolusid. Kordan siinkohal, et 03.12.2014 vastuskirjas pelgalt nenditi, et Teie enda poolt minule koopiana edastatud Riigiprokuratuuriga peetud kirjavahetusest (Riigiprokuratuuri palve tõlkida venekeelne märgukiri ning selgitustaotlus eesti keelde) ei nähtunud minupoolse menetluse alustamist tingivaid asjaolusid.

3 14.11.2014 vastuskirjas nr 14-1/141338/1404703 toodi õigustloovate aktide näidetena välja seadused ja Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse määrused. Nii 14.11.2014 kui ka 03.12.2014 vastuskirjas selgitati, et kehtiva seadusandluse kohaselt ei ole mul võimalik üksikaktide (nt otsused, maavanema või vallavalitsuse korraldused, haldusaktid haldusmenetluse seaduse § 51 mõttes) üle põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse järelevalvet teostada.

4 Kordan eelmistes vastuskirjades selgitatut, et ombudsmani menetluse raames oleks mul võimalik kontrollida nt kohaliku omavalitsuse ja/või maavalitsuse tegevust avalike ülesannete täitmisel (nt Teiega suhtlemisel ning erastamise ja munitsipaliseerimise korraldamisel). 

2 страница

perioodi. Sellest tulenevalt oleks mul olnud ääretult keeruline toimunut objektiivselt hinnata. Samas leidsin, et avaldusaluse küsimuse iseloomu arvestades oleks Teil (olnud) otstarbekam kasutada muid õiguskaitsevahendeid ning selgitasin, milliseid võimalusi tasub Teil kaaluda.5

Rõhutan, et avaldusaluses asjas menetluse alustamata jätmine tuleneb otseselt minu pädevusjärgsete ülesannete piiridest6 ning tõdemusest, et murettekitavates küsimustes on Teil (olnud) võimalik kasutada tõhusamaid õiguskaitsevahendeid, kui seda oleks minu poolt läbi viidav menetlus. Mõistan, et Teil on avaldusaluses asjas kujunenud oma seisukoht. Otsuse langetamisel menetluse alustamise küsimuses tuleb mul eeskätt siiski lähtuda õiguskantsleri pädevust reguleerivatest seadustest ja oma sisemisest veendumusest ning objektiivselt hinnata minu käsutuses olevaid materjale. Eelnimetatute koosmõjul asusin seisukohale, et Teie avalduste pinnalt menetluse alustamine ei oleks põhjendatud.

Kinnitan, et suhtun Teie muresse tõsiselt ega langeta inimeste (põhi)õigusi puudutavaid otsuseid kergekäeliselt. Seetõttu tänan Teid, et otsustasite minu poole pöörduda. Siinkohal lisan, et ka edasiste samasisuliste pöördumiste puhul jään oma käesolevas ning varasemates vastuskirjades selgitatu juurde.

Lõpetuseks märgin, et pidasin vajalikuks tõlkida nii käesolev kui ka eelmine (03.12.2014) vastuskiri Teie emakeelde. Loodetavasti võimaldab selline vastutulek Teil paremini mõista, millistel põhjustel ei ole mul võimalik Teid oodatud viisil aidata.

Austusega

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Teder

Lisad: käesoleva ja 03.12.2014 vastuskirja venekeelsed tõlked

А это перевод через Гугль. Все понятно, ежели тупо не лезть в дебри словесности:

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Основание: ÕKS § 23 (8), AVTS § 35 (1) 12.12 Запись сделана: 09.12.2014 Ограничение доступа действительно до: 09.12.2089     

Сергей Шлабович
s.t.shlabovich@mail.ru    
Ваш 05.12.2014 нет  
Наш 10.12.2014 № 14-1 / 141338/1405081      


Ответ на повторные запросы      

Уважаемый господин Шлабович, 05.12.2014 и 09.12.2014 Вы снова связались со мной и выразили глубокое недовольство объяснениями, данными Вам в ответе № 14-1 / 141338/1404979 от 03.12.2014. Главный акцент в ваших последних письмах заключался в том, что вы критиковали невыполнение вашего запроса в заявлении от 16 ноября 2014 года - о проверке соответствия документов, на которые вы ссылаетесь1, Конституции и законам Эстонской Республики2.    

Господин Шлабович, я повторяю здесь, что это моя обязанность - проверять конституционность и законность законодательных актов3. Я поясняю, что законодательный акт содержит общеобязательные абстрактные правила поведения, которые регулируют неограниченное количество случаев. Ни один из четырех упомянутых вами документов (см. Первую сноску) не соответствует таким характеристикам, поэтому я не могу провести процедуру нормативного контроля, то есть определить, соответствуют ли документы Конституции и законам Эстонской Республики.

Поэтому, анализируя факты, изложенные в вашем заявлении от 16 ноября 2014 года, в свете моих обязанностей, мне пришлось решить, может ли предоставленная вами информация стать отправной точкой для инициирования процедуры омбудсмена. 4 Оценивая обоснованность проведения такой процедуры, я обнаружил, что события, связанные с процессом муниципализации, имевшие место в 2013-2014 годах (в т.ч. деятельность местных и уездных управ), иногда имеют возраст более чем 10 лет.  
-------------------------------------
1. Документы, относящиеся к муниципализации земельного участка «Ууэ-Ломби», поданные в отдел земельного кадастра Тартуского уездного суда Правительством волости Вара; Распоряжение губернатора Тартуского уезда от 11 ноября 2013 г. № 1-1 / 689 «Передача земель в муниципальную собственность»; Ответное письмо № 6-10 / 1314 отдела земельной книги Тартуского уездного суда от 11 апреля 2014 г .; 22.01.2001 Соглашение о расторжении договора приватизации земли.   

2. Кроме того, вы критиковали, в том числе, общение с прокуратурой. Возможно, что предыдущее (03.12.2014) ответное письмо было непонятно вам в некоторых аспектах, поэтому из формулировки ответного письма вы могли сделать вывод, что обстоятельств на самом деле не было. Я повторяю здесь, что в ответном письме от 3 декабря 2014 г. просто говорилось, что переписка с прокуратурой (запрос из прокуратуры о переводе меморандума на русский язык и запрос о разъяснении на эстонский язык), которую вы отправили мне в качестве копии, не выявила никаких обстоятельств.   

3. В ответном письме № 14-1 / 141338/1404703 от 14 ноября 2014 г. в качестве примеров законодательных актов приводились законы и постановления Правительства Республики или местного самоуправления. Как в ответном письме от 14.11.2014, так и от 03.12.2014 пояснялось, что в соответствии с действующим законодательством я не могу осуществлять конституционный и законный надзор за отдельными действиями (например, решениями, распоряжениями губернатора округа или волости, административными актами по смыслу статьи 51 Закона об административных процедурах).

4. Я повторяю, как объяснялось в предыдущих ответах, что в рамках процедуры омбудсмена я мог бы контролировать, например, деятельность местного правительства и / или правительства округа при выполнении общественных задач (например, общение с вами и организация приватизации и муниципализации).  

2 страница  

период. В результате мне было крайне сложно объективно оценить произошедшее. Однако я обнаружил, что, учитывая характер поднятого вопроса, для вас было бы (более) целесообразно искать другие средства правовой защиты, и объяснил, какие варианты вам следует рассмотреть.    

Я подчеркиваю, что отказ в возбуждении дела по апелляционному делу проистекает непосредственно из пределов моих обязанностей6 и из признания того, что вы (имели) возможность добиваться более эффективных средств правовой защиты в вопросах, вызывающих озабоченность, чем рассматриваемое мной разбирательство. Насколько я понимаю, вы сформировали свою позицию по рассматриваемому вопросу. Однако, принимая решение о возбуждении дела, я должен прежде всего исходить из законов, регулирующих компетенцию канцлера юстиции и моих собственных внутренних убеждений, и объективно оценивать материалы, находящиеся в моем распоряжении. В свете вышеизложенного я придерживался мнения, что возбуждение дела на основании ваших заявлений не будет оправданным.  

Я могу подтвердить, что серьезно отношусь к вашим опасениям и что решения о (основных) правах людей не будут приниматься легкомысленно. Вот почему я благодарю вас за то, что вы связались со мной. Я хотел бы добавить здесь, что в случае дальнейших апелляций с таким же содержанием я буду придерживаться того, что я объяснил в этом и предыдущих ответах.    

Напоследок отмечу, что посчитал необходимым перевести как это, так и предыдущее (03.12.2014) ответное письмо на ваш родной язык. Надеюсь, такая встреча позволит вам лучше понять причины, по которым я не могу помочь вам, как ожидалось.     

С уважением    

/ с цифровой подписью /    

Индрек Тедер    

Приложения: ...

(ВСЕ  ДОКУМЕНТЫ  ПУБЛИКУЮТСЯ  ВПЕРВЫЕ)

ДОПОЛНЕНИЕ от 22:17 мск

Виноват, в тележке от Канцлера, СДУРУ, пропустил два (2) файла. Досадно, но уже ничего не попишешь.

В первом файле он дал перевод своей телеги на русский язык- ПРЯМИКОМ!
НО! Есть существенная разница в моем переводе, через Гугль, и его, оригинальном. Причем, как по содержанию, так и по объему контента. Кроме того, его телега на эстонском языке, хм.., также отличается по объему, то бишь НЕТ, к примеру того, что есть на русском. Нет и все..
Сейчас даю оригинал на русском. Второй файл, он также на русском, дам уже в следующем посте...

***

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Основание: ч.8 ст. 23 Закона о канцлере юстиции, п. 12, п. 19, ч. 1, ст. 35 Закона о публичной службе Отметка сделана: 09.12.2014 Ограничение доступа действует до: 09.12.2089 {accessRestrictionEndDesc}   

Сергею Шлабовичу  
s.t.shlabovich@mail.ru   
Ваш 05.12.2014 № {senderRegNumber} от 05.12.2014 г.  
Наш № 10.12.2014 от 14- 1/141338/1405081    

Ответ на повторное обращение    


Уважаемый господин Шлабович!    


Вы обратились 05.12.2014 г. и 09.12.2014 г. снова и выразили глубокую неудовлетворенность в связи с пояснениями, представленными Вам в письме-ответе № 14- 1/141338/1404979 от 03.12.2014 г. Основной акцент в Ваших последних письмах ставился на том, что Вы упрекнули невыполнение указанной в Вашем заявлении от 16.11.2014 просьбы – проверить соответствие всех процитированных Вами документов1 Конституции и законам Эстонской Республики.2 

Господин Шлабович, поясню здесь, что в мою компетенцию входит осуществление надзора над конституционностью и законностью правообразующих актов.3 Поясню, что правообразующий акт содержит общеобязательные абстрактные правила поведения, регулирующие неограниченное количество случаев. Ни один из указанных Вами (см. первую субссылку) четырех документов таким признакам не соответствует, вследствие чего я не имею возможности провести производство по проверке соответствия норме, т. е. установить, находятся ли документы в соответствии с Конституцией и законами Эстонской Республики.   
---------------------------------------------------------------------------
1 Представленные Вараской волостной управой в крепостное отделение Тартуского уездного суда документы, связанные с муниципализацией земельного участка Uue-Lombi; распоряжение № 1-1/689 старейшины Тартуского уезда от 11.11.2013 г. Maa andmine munitsipaalomandisse /Передача земли в муниципальную собственность; письмо-ответ № 6-10/1314 крепостного отделения Тартуского уездного суда от 11.04.2014 г.; соглашение о расторжении договора о приватизации земли от 22.01.2001 г.  

2 Кроме того, Вы упрекнули общение с государственной прокуратурой. Возможно, что предыдущее (03.12.2014) письмо-ответ осталось для Вас в некоторых аспектах непонятным, вследствие чего Вы могли вывести из формулировки письма-ответа фактически не имевшие места обстоятельства. Повторюсь здесь, что в письме-ответе от 03.12.2014 г. только констатировали, что из переданной мне Вами лично копии переписки с Государственной прокуратурой (просьба Государственной прокуратуры перевести русскоязычную докладную записку и ходатайство о разъяснении на эстонский язык) не вытекали обстоятельства, обусловливающие начало мною производства.  

3 В письме-ответе № 14-1/141338/1404703 от 14.11.2014 г. в качестве примеров правообразующих актов привели законы и постановления Правительства Республики или местного самоуправления. В письме-ответе как от 14.11.2014 г., так и от 03.12.2014 г. было пояснено, что, в соответствии с действующим законодательством, мне невозможно осуществлять надзор над конституционностью и законностью отдельных актов (например, решения, распоряжения уездного старейшины или волостной управы, административные акты в смысле ст. 51 Закона об административном производстве).

 4 Повторю разъясненное в предыдущих письмах-ответах, что в рамках осуществляемого омбудсменом производства я имел бы возможность проверить, например, деятельность местного самоуправления и/или уездной управы при выполнении публичных задач (например, при общении с Вами и организации муниципализации). 5

2 страница  

Анализируя вытекающие из Вашего заявления от 16.11.2014 г. обстоятельства в свете своих соответствующих компетенции заданий, мне, тем самым, пришлось принять решение, может ли представленная Вами информация быть исходной точкой при возбуждении производства омбудсменом.4 При оценке обоснованности проведения такого производства я констатировал, что события (в т. ч. деятельность местного самоуправления и уездной управы), имевшие место в связи с процессом муниципализации в 2013–2014 гг., относятся местами к периоду более чем 10-летней давности. 

Исходя из этого, мне было бы крайне сложно объективно оценить произошедшее. В то же время я нашел, что с учетом характера поднятого в заявлении вопроса Вам было бы более целесообразно использовать иные правоохранительные меры, и пояснил, какие возможности Вам стоит взвесить.5 Подчеркиваю, что невозбуждение производства по делу, указанному в заявлении, вытекает непосредственно из границ задач, входящих в мою компетенцию,6 и понимания того, что по вызывающим озабоченность вопросам у Вас имеется (была) возможность использовать более эффективные правоохранительные меры, чем явилось бы проводимое мной производство. 

Я понимаю, что у вас сложилась своя точка зрения в связи с делом, указанным в заявлении. При принятии решения относительно вопроса возбуждения производства мне необходимо всё же в первую очередь исходить из законов, регулирующих компетенцию канцлера-юстиции, и своего внутреннего убеждения и объективно оценить имеющиеся в моем распоряжении материалы. Под совместным воздействием вышеуказанного я принял точку зрения, что возбуждение производства на основании Ваших заявлений не было бы обоснованным. Заверяю Вас, что отношусь к Вашей проблеме серьезно и не принимаю необдуманно решения, касающиеся (основных) прав людей. Поэтому благодарю Вас, что решили обратиться ко мне.   

При этом добавлю, что в случае дальнейших обращений с таким же содержанием я останусь при разъяснениях, данных в настоящем и прежних письмах-ответах. В заключение отмечу, что я счел необходимым перевести как настоящее, так и предыдущее (03.12.2014 г.) письмо-ответ на Ваш родной язык. Надеюсь, что такая предупредительность поможет Вам лучше понять, по каким причинам у меня отсутствует возможность помочь Вам ожидаемым способом.   

С уважением,   

/электронно-цифровая подпись/   

Indrek Teder 

См. подробнее в письме-ответе от 03.12.2014 г. 6 Я сошлюсь здесь также на разъясненное в письме-ответе от 14.11.2014, что в мою компетенцию не входит расследование действий, наказуемых в уголовном порядке, – для этого необходимо обратиться в другие официальные учреждения. 3   

(Дополнение:

ВОТ  ИМЕННО  ЭТОГО  ПОСЛЕДНЕГО  абзаца и нет в эстонском оригинале, как нет его, конечно же, и в переводе чрез Гугль)

 
Приложения: переводы на русский язык настоящего письма-ответа и письма-ответа от 03.12.2014 г.

***


продолжение следует...


©

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic