kamen_10

Category:

Менты и педерасты: что общего? Вопрос не ко мне, а к *** турмалаям...

Без комментариев...
Ссылка:

“Радужные” полицейские создали собственную общественную организацию - инициаторами выступили молодые сотрудницы, 5 июня, 20:17,

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/raduzhnye_politsyeiskie_sozdali_sobstvennuyu_obshchestvennuyu_organizatsiyu_-_initsiatorami_vystupili_molodye_sotrudnitsy/11388555.

©

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic